Artikel 1    Geldigheid van deze voorwaarden
1-1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Maxiperformance, gevestigd te Hengelo, hierna te noemen Maxiperformance.
1-2       De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Maxiperformance zijn algemene voorwaarden.
1-3       Bijzondere van de voorwaarden van Maxiperformance afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-4       De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Maxiperformance in geen enkel opzicht verbonden is met de één of meerdere automerk(en), geheel zelfstanding is, en geen logo’s en/of badges levert.

Artikel 2    Aanbiedingen.
2-1       Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2       Mondelinge aanbiedingen door Maxiperformance of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3    Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Maxiperformance binden de laatste niet, zover ze door Maxiperformance niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1       De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Maxiperformance door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2       Elke met Maxiperformance aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Maxiperformance van voldoende  kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Maxiperformance zo nodig informatie betreffende hem opvraagt..
4-3       Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Maxiperformance bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven

Artikel 5    Intellectuele eigendomsrechten (copyright).
5-1       Op alle door Maxiperformance verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maxiperformance.
5-2       De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven on vervreembaar eigendom van Maxiperformance en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
5-3       Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €10.000,- onverminderd het recht van Maxiperformance om aanspreek te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6   Prijzen.
6-1       Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf Maxiperformance.

Artikel 7         Annulering.
7-1       De opdrachtgever mag een afspraak tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip annuleren, bij het niet nakomen hiervan of het niet komen opdagen bij een gemaakte afspraak behoudt Maxiperformance zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8         Leveringstermijnen.
8-1       De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn mag maximaal uitlopen tot 8 weken na de bevestiging van de order. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Maxiperformance schriftelijk in gebreke te stellen.

8-2       De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Maxiperformance zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-3       Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Maxiperformance stalling c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 9    Oplevering
9-1       
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Maxiperformance dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld.
9-2       Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Maxiperformance niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘’Overmacht’’ genoemd.

Artikel 10    Reclame
10-1     Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Maxiperformance terstond schriftelijk of ter plekke mondeling op de hoogte te brengen.
10-2     Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt iedere recht op reclame.
10-3     Maxiperformance dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door  beide partijen dient te worden ondertekend.
10-4     Indien de reclame naar het oordeel van Maxiperformance juist is, zal Maxiperformance hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand

Artikel 11    Aansprakelijkheid.
11-1     Maxiperformance is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
  2. b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  5. e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  6. f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

11-2     Maxiperformance is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/ of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Maxiperformance of van hen, die door Maxiperformance te werk zijn gesteld op de aan Maxiperformance opgedragen werk(en).
11-3     Maxiperformance zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12 Werkzaamheden.
12-1     Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Maxiperformance geldende tarieven.

Artikel 13 Sleep en / of bergingswerkzaamheden.
13-1     De kosten van sleep bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op en afladen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13-2     De te slepen object(en), van welke aard en omvang dan ook, is (zijn) zonder schriftelijke overeenkomst met Maxiperformance op geen enkele wijze verzekerd.

Artikel 14 Meer en minderwerk.
14-1     Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.
14-2     Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk of mondeling aan Maxiperformance ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Maxiperformance buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Overmacht.
15-1     Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Maxiperformance of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Veleke, en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Maxiperformance, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Maxiperformance overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

15–2    Maxiperformance is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 16    Eigendomsvoorbehoud.
16-1     Zolang Maxiperformance geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Maxiperformance.
16-2     Maxiperformance heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zicht te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zin verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of het verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
16-3     Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17 Vrijwaring.
17-1     Opdrachtgever vrijwaart Maxiperformance en / of zijn personeel voor alle vorderingen, ingeval Maxiperformance een huur en / of vervangend vervoermiddel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, tot vergoeding van geleden schade en / of gemaakte kosten, daaronder begrepen boete’s ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van het vervoermiddel ongeacht of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen Maxiperformance wordt ingesteld.

17-2     Opdrachtgever vrijwaart Maxiperformance tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking gestelde vervoermiddel in bezit van opdrachtgever was / is zijn ontstaan aan derden. Wanneer Maxiperformance aldus wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Maxiperformance hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leenperiode zijn alle kosten van gebruik van het vervoermiddel waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Garantie.
18-1 Maxiperformance garandeert de door hem geleverde 304 RVS uitlaatsysteem voor een periode van 20 jaar na aankoop.

18-2 Garantie is alleen gelding zolang het voertuig op de naam van de opdrachtgever staat.

18-3 Garantie is geldig op materiaal. lekkages, breuken, roest en montage.

18-4 De factuur is tevens uw garantiebewijs, deze dient bij enige vorm van garantie te worden aangetoond.

Artikel 19 Retentierecht.

Maxiperformance heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald.

Maxiperformance heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.
20-1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2     Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Maxiperformance ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Maxiperformance eveneens, indiende opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Maxiperformance op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling.
21-1     Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant of per pin te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2     Maxiperformance is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

Artikel 22 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Hengelo, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.